csenfrdeitplptruskes
test
ztraty a nalezy

Ztráty a nálezy

Právní úprava dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s ustanovením § 1051 a následujících § občanského zákoníku, je povinností nálezce vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného a to pokud lze z okolností poznat, kdo je vlastníkem této nalezené věci.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do třech dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Jako nález se nepřijímají věci:

  • u kterých je na první pohled zřejmé komu patří
  • které pocházejí z trestné činnosti
  • silně znečištěné, poškozené, nefunkční
  • nepatrné hodnoty
  • potraviny
  • zbraně, střelivo, výbušniny
  • nebezpečný odpad
  • vraky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

Jaké další činnosti jsou po žadateli o navrácení věci požadovány?

Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje úřad městyse zde na webových stránkách. Lze se také přímo s dotazy obrátit na pracovnice úřadu na telefonním čísle XXX XXX XXX nebo na e-mailu mesto@vasedomena.cz Tyto kontakty se týkají i v případě ztráty psa nebo nalezení živých zvířat

Chci další informace ke komponetě

Seznam ztát a nálezů

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Datum vrácení Poznámka Lhůta pro likvidaci
Ztráty a nálezy z developed Pavel Náplava