csenfrdeitplptruskes
test
ztraty a nalezy

Ztráty a nálezy

Právní úprava dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s ustanovením § 1051 a následujících § občanského zákoníku, je povinností nálezce vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného a to pokud lze z okolností poznat, kdo je vlastníkem této nalezené věci.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do třech dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Jako nález se nepřijímají věci:

  • u kterých je na první pohled zřejmé komu patří
  • které pocházejí z trestné činnosti
  • silně znečištěné, poškozené, nefunkční
  • nepatrné hodnoty
  • potraviny
  • zbraně, střelivo, výbušniny
  • nebezpečný odpad
  • vraky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

Jaké další činnosti jsou po žadateli o navrácení věci požadovány?

Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje úřad městyse zde na webových stránkách. Lze se také přímo s dotazy obrátit na pracovnice úřadu na telefonním čísle XXX XXX XXX nebo na e-mailu mesto@vasedomena.cz Tyto kontakty se týkají i v případě ztráty psa nebo nalezení živých zvířat

Chci další informace ke komponetě

Seznam ztát a nálezů

Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc Datum vrácení Poznámka Lhůta pro likvidaci
14. 3. 2017 Za Nádražím

pes demo ztratyZtratil jsem páníka

V pondělí byl na nádraží nalezen pejsek. Majitel se může přihlásit osobně na úřadu

DEMO obrázek, demo záznam

 
22. 6. 2018
15. 2. 2017 Malá strana
klice demo ztratyNa Malé straně byl nalezen svazek klíčů s dálkovým ovládáním. Bližší informace na tel. XXX XXX XXX 
 
9. 6. 2018
2. 2. 2017 Nová ulice

Prosíme poctivého nálezce, který našel klíče od auta v malé hnědé kožené taštičce spolu s klíčem od garáže, aby je laskavě odevzdal na úřadě XXXX, případně se ozval na tel.: XXXXX - úřad obce XXX.
Pravděpodobně se ztratily poblíž autobusové zastávky u restaurace XXXX dne 2.2.2017 kolem 16.00 hod.
Nálezce dostane finanční odměnu.

 
9. 6. 2018
Ztráty a nálezy 1.0.6 developed Pavel Náplava